Státní jazykové zkoušky

základní, všeobecná úroveň

Základní informace

Státní zkoušky z cizího jazyka se konají jedenkrát ročně v květnu dle vyhlášených termínů s celostátní platností. Ústní termíny těchto zkoušek vyhlašuje ředitel dva až tři týdny po písemné části. Přihlášky ke státní jazykové zkoušce v jarním termínu (květen) se podávají nejpozději do 15. dubna.

Organizujeme dvě úrovně státní zkoušky, základní a všeobecnou, každá se skládá z části písemné a ústní. Písemná část (v rozsahu 4 hodin) je souborem testů, jimiž se ověřuje porozumění čteným cizojazyčným textům, úroveň volného písemného projevu a porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům. Vyžaduje se též znalost a schopnost využívat gramatické struktury a rozsah slovní zásoby. K ústní části postupuje jen ten, kdo vyhověl v písemné části.

Základní státní zkouška předpokládá aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek, znalost základních gramatických struktur pro dorozumění se v běžných situacích každodenního života a znalosti základních informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti. Ústní část trvá 15 až 20 minut a ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost vyjadřovat se plynně a jazykově správně v cizím jazyce o daných tématech. O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení.

Všeobecná státní zkouška předpokládá všeobecnou znalost jazyka postavenou na bohaté slovní zásobě, plynulém vyjadřování, schopnost reagovat na otázky, rozvíjet myšlenky a argumentovat. Dále předpokládá znalost všech gramatických pravidel, reálií zemí příslušné jazykové oblasti, jejich politický systém, školství, kulturu a každodenní život. Každý uchazeč by měl mít přehled o historickém a literárním vývoji v příslušné zemi. Měl by též předložit seznam četby. Předpokládá se četba originálů.

Přihlášky

Termíny zkoušek pro rok 2022

  1. písemná část
  2. Základní státní jazyková zkouška, pátek 13. května 2022 od 13:30 hodin

    Všeobecná státní jazyková zkouška, pátek 20. května 2022 od 13:30 hodin

  3. ústní část
  4. V týdnu od 6. června 2022

Ceny státních jazykových zkoušek

Základní zkouška – písemná část2 950 Kč
Základní zkouška – ústní část850 Kč
Všeobecná zkouška – písemná část3 350 Kč
Všeobecná zkouška – ústní část1 450 Kč

Platby za státní jazykovou zkoušku můžete uskutečnit:

Stačí nejdříve uhradit písemnou část do 22. dubna 2022.

Přihláška ON-LINE

Termíny zkoušek pro rok 2022

Další informace

Informace o státní základní jazykové zkoušce — anglický jazyk

Informace o státní všeobecné jazykové zkoušce — anglický jazyk

Informace o státní základní jazykové zkoušce — německý jazyk

Informace o státní všeobecné jazykové zkoušce — německý jazyk

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ (SJZV) - STRUKTURA ZKOUŠKY